Menu Close

Informacija apie laisvą darbo vietą

INFORMACIJA APIE LAISVĄ KARJEROS SPECIALISTO DARBO VIETĄ IR ATRANKĄ Į ŠIAS PAREIGAS
ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g. 25, LT-75124 Šilalė, tel. 8 449 742 71, el. p. gimnazija@gaudesius.lt.; www.gaudesius.lt , duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190328688) skelbia atranką karjeros specialisto pareigoms Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje ir Šilalės suaugusiųjų mokykloje užimti. Darbo sutartis – neterminuota, numatomas darbo krūvis– 0,9 etato. Darbo užmokestis nuo 1211,98 iki 1299,94 Eur su mokesčiais (priklauso nuo turimo darbo stažo).
1. Reikalavimai: 1.1. turėti ne žemesnį kaip Lietuvos kvalifikacijų sandaros VI lygio kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
1.2. turėti pedagogo kvalifikaciją arba būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
1.3. išklausyti kvalifikacijos tobulinimo programą, kuri įgyvendinama pagal Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-617 „Dėl Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, priedą, ne vėliau kaip per vienus metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pirmą kartą pradžios, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
1.3.1. turi trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir konsultavimu iki darbo karjeros specialistu pradžios;
1.3.2. studijų metu nėra išklausęs ne mažiau nei 15 studijų kreditų apimties modulį (-ius), susijusį (-ius) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu.
1.4. būti susipažinusiam su profesinį orientavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
1.5. gebėti naudotis IKT (programomis Microsoft Word, Excel, Power Point ir pan.).
Pareigybės aprašymas (pridedama).
2. Pretendentas privalo pateikti:
2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas Nr. 1);
2.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
2.3. gyvenimo aprašymą (CV); 2.4. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti motyvacinį laišką bei ankstesnių darboviečių rekomendacijas.
3. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami individualiai.
4. Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2022 m. lapkričio 25 d. tiesiogiai darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: J.Basanavičiaus g.25, LT-75124 Šilalė, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu gimnazija@gaudesius.lt . Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. nr. 8 618 89675, el.p. stnorb@gmail.com
Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Gimnazijos direktorius Stasys Norbutas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PRAŠYMAS LEISTI DALYVAUTI ATRANKOJE

Skip to content