Menu Close

Metodinė taryba

ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

 2018 – 2019 m.  m.

Planą parengė metodinės tarybos pirmininkė   Daiva Eisimantienė                        

 1. Metodinės tarybos narių sąrašas

  Eil.Nr. Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Telefonas, el. paštas
  1. Daiva Eisimantienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė, pirmininkė daiva.eisimantiene@gmail.com

  868254343

  2. Alma Balčienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė alma.balciene@gmail.com
  3. Zoja Masteikienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė zoja.masteikiene@gmail.com

  868845280

   4. Sonata Petrauskienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė sonataite1@gmail.com
  5. Sigita Paulauskienė anglų kalbos mokytoja ekspertė, narė 8 655 63937

  paulauskienesigita@yahoo.co.uk

  6. Birutė Knyzelienė kūno kultūros mokytoja ekspertė, kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė 8 612 92360

  biruteknyzeliene@gmail.com

  7. Jolanta Baubkuvienė dailės mokytoja ekspertė, narė 8 618 67345

  bzibute@ymail.com

  8. Genovaitė Urbonienė tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojų

  metodinės grupės pirmininkė, narė

  g.urboniene@gmail.com
  9. Rima Mišeikytė menų ir technologijų mokytojų  metodinės grupės pirmininkė, narė misrimma@gmail.com
  10. Danutė Žiauberienė gamtos mokslų  mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė danutemj@gmail.com
  11. Jolanta Šmitienė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų  metodinės grupės pirmininkė, narė 8 616 48537

  emugto@gmail.com

  12. Dalia Kubaitienė socialinių  mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė dalijakub@yahoo.com
  13. Elena Pinčienė užsienio kalbų mokytojų  metodinės grupės pirmininkė, narė 8 685 79071

  pinciene@gmail.com

  14. Vida Rimkienė I-II  klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, narė 8 616 04813

  rimkiene.vida@gmail.com

  15. Dangirdas Kėbla III-IV klasių auklėtojų   metodinės grupės pirmininkas, narys dangirdaskebla@gmail.com

  Prioritetas: Ugdymo kokybės gerinimas.

  Tikslas: I. Kokybiškas ugdymo procesas, atitinkantis individualias mokinių mokymo(si) galimybes bei poreikius, ir užtikrinantis nuolatinę mokymo(si) pažangą. 

  Uždaviniai:

  1. Tobulinti mokymo(si) organizavimą (formas, metodus, turinį) ir pritaikyti prie mokinių poreikių.
  2. Plėtoti mokytojų profesines kompetencijas.
  3. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją.
  4. Stiprinti gimnazijos bendruomenės (mokinių, mokytojų, pagalbos specialistų, tėvų) bendradarbiavimą teikiant pagalbą mokiniui.

  Tikslas: II. Ugdyti iniciatyvią, veiklią, brandžią ir bendruomenišką asmenybę.

  Uždaviniai:

  1. Skatinti mokinių iniciatyvumą ir pilietiškumą, kuriant šiuolaikišką ir tradicijas puoselėjantį gimnazijos gyvenimą.
  2. Kurti saugų gimnazijos mikroklimatą, vykdyti socialinių ir emocinių kompetencijų bei asmenybės ugdymo programą.
  3. Skatinti įsipareigojimų bendruomenei laikymąsi.
  4. Plėtoti sistemingą bendradarbiavimą su socialiniais partneriais rajone, šalyje ir tarptautinėje erdvėje.

  Tikslas: III. Kurti ir plėtoti gimnazijos edukacines erdves.

  Metodinės tarybos  veiklos turinys

  Eil. Nr.

  Priemonės, veiksmai Metodinė veikla, kvalifikacijos tobulinimas, gerosios patirties sklaida Atsakingi Data Laukiamas rezultatas
  1. Metodinės tarybos veiklos plano 2018–2019 m. m. parengimas.

   Metodinių grupių veiklos planų aptarimas.

  Metodinių dienų /savaičių planavimas.

  PUPP ir BE rezultatų analizė ir aptarimas.

  Metodinės tarybos posėdis Metodinė taryba rugsėjis Tikslingas metodinės veiklos organizavimas.

   

   

  Analizuojami rezultatai.

  Daromos išvados, siūlomi mokymo(si) metodai jiems pagerinti.

  2. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas Metodinės tarybos posėdis kvalifikacijos

  tobulinimo poreikių nustatymas 2018-2019 m.m. metams

  Metodinė taryba spalis Numatytas planingas kvalifikacijos kėlimo 2018-2019 m. m.

  organizavimas

  3. Apskritas stalas – mokytojų, dėstančių atskiruose koncentruose,  pagalbos mokiniui specialistų susirinkimai Mokytojų susirinkimas Metodinė taryba lapkritis Stiprės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimas siekiant ugdymo kokybės
  4. BE bandomųjų egzaminų ir PUPP gimnazijoje organizavimas, užduočių rengimas, vertinimas ir rezultatų aptarimas

   

  Metodinėse grupėse: VBE bandomųjų egzaminų ir PUPP organizavimas ir rezultatų aptarimas.

  Refleksija metodinėje taryboje

  Metodinių grupių pirmininkai

   

  gruodis – sausis Rezultatų analizė panaudojama ugdymo turinio koregavimui. Susitariama dėl priemonių taikymo aukštesniems mokymosi rezultatams pasiekti
  5. Ryšių su  rajono, šalies gimnazija užmezgimas Susitikimas Metodinė taryba gruodis Gerosios patirties sklaida.
  6. Apskritas stalas su Stepono Dariaus ir Stasio Girėno progimnazija (dalykų mokytojai, administracija) Susitikimas

  Metodinės tarybos posėdis refleksijai

   

  Metodinė taryba sausis Stiprės bendradarbiavimas tarp mokyklų.

  Aptariama

   gerosios patirties sklaida, pagrindinės problemos ir ieškoma būdų joms spręsti

  7. Tiriamoji veikla:

  I ir III klasių mokinių motyvacijos tyrimo atlikimas ir motyvacijos skatinimo rekomendacijų parengimas

    Metodinė taryba ir pagalbos mokiniui specialistai vasaris Įvertintas motyvacijos lygis ir parengtos

  motyvacijos skatinimo rekomendacijos

  8. Atvirų durų diena  – mokytojų, mokinių ir  tėvų susirinkimas-konferencija Susirinkimas – konferencija:

  Dalintis informacija su kolegomis, bendradarbiauti  su tėvais, mokiniais

  Metodinė taryba kovas Stiprės gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimas
  9. Apskritas stalas – mokytojų, dėstančių atskiruose koncentruose,   pagalbos mokiniui specialistų susirinkimai Susirinkimas: išskiriamos problemos ir aptariamos priemonės joms spręsti Metodinė taryba balandis Stiprės mokytojų bendradarbiavimas siekiant ugdymo kokybės
  10. Mokinių projektinių darbų konferencija „Labora“ Konferencija

   

  Mokinių kūrybinių gebėjimų ir suinteresuotumo ugdymas

  Metodinių grupių pirmininkai gegužė Didės mokinių mokymosi motyvacija
  11. -Metodinių grupių 2018-2019 m. m. veiklos sėkmingumo aptarimas

   

  – Metodinės tarybos 2018-2019 m. m. veiklos plano įgyvendinimo aptarimas

  Metodinės tarybos posėdis Metodinių grupių pirmininkai ir metodinė taryba birželis Įsivertinama metodinių grupių ir metodinės tarybos veikla (įvardijamos veiklos stipriosios ir silpnosios pusės),

  numatomos gairės 2019-2020 m. m. veiklai

  12. Vadovėlių ir mokymo priemonių poreikio nustatymas Metodinės tarybos posėdis Metodinė taryba birželis Parengiama naujų vadovėlių ir mokymo priemonių poreikio paraiška pateikiama gimnazijos tarybai
  13. Atviros pamokos ir gerosios patirties sklaida

   „Kolega -kolegai“

  Atviros pamokos.

  Mokytojai stebės bent dviejų kolegų pamokas, aptars

  ( galimas ir neformalus stebėjimas, pokalbiai apie pamokos vadybą)

  Metodinė

  taryba

  Mokslo metų eigoje Mokytojai sustiprins profesines kompetencijas. Bendradarbiavimas skatinamas , siekiant ugdymo(si) kokybės
  14. Integruotų projektų ir kitų integruotų ugdomųjų veiklų vykdymas Integruotos pamokos Metodinė taryba ir metodinių grupių pirmininkai Mokslo metų eigoje Tarpdalykinės integracijos skatinimas
  15. Dalyvavimas  respublikiniuose ir rajono renginiuose

   

   

  Metodinių grupių susirinkimai ir refleksija metodinėje taryboje Metodinių grupių pirmininkai Mokslo metų eigoje Metodinėse grupėse reflektuoti savo veiklą ir įsivertinti, siekiant suprasti, kas pedagoginėje veikloje yra tobulintina
  16. Aktualios informacijos pateikimas gimnazijos internetinėje svetainėje Informacijos, susijusios su gimnazijos ugdomąja veikla, pateikimas Metodinė taryba Mokslo metų eigoje Informacijos sklaida, gimnazijos vardo garsinimas
  17. Dalykinių olimpiadų, konkursų, varžybų organizavimo inicijavimas.

  Užduočių rengimas

  Susirinkimai metodinėse grupėse ir refleksija metodinėje taryboje.

   

  Metodinių grupių pirmininkai Mokslo metų eigoje Išaiškinami gimnazijos lyderiai dalykinėse srityse. Skatinamas mokytojų sutelkimas dalykinėje srityje
  18. Edukacinės veiklos ir pamokų netradicinėse aplinkose inicijavimas

   

  Pamokos netradicinėse aplinkose – jų poveikis ugdymo procesui aptariamas metodinėse grupėse – refleksija metodinėje taryboje Metodinių grupių pirmininkai Mokslo metų eigoje Projektų metodo taikymas ugdymo(si) procese.

  Pamokos- susitikimai; pamokos-interviu; pamokos- konferencijos

   

  APTARTA  

  Metodinėje taryboje

  2018  m. rugsėjo  mėn. 26 d.

  Protokolo Nr. 6

  Metodinės tarybos pirmininkė

  Daiva Eisimantienė

Skip to content