Menu Close

Brandos egzaminų sesijos bazinė mokykla

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija yra paskirta 2018-2019 mokslo metų bazine mokykla Šilalės rajone.
Eksternai, planuojantys laikyti brandos egzaminus 2019 metais pagrindinės sesijos metu, prašymus turi pateikti iki spalio 24 dienos. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Prašymai priimami gimnazijos raštinėje.
Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai, nepateikę prašymo iki spalio 24 dienos, dar galės prašymus pateikti Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:
1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą ( jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;
4) užsienio šalies mokyklos mokinys užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje;
5) kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.
Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą ( pinigus reikia pervesti į Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos sąskaitą Nr. LT464010044500161585 AB bankas Luminor, mokėjimo paskirties grafoje nurodyti „už brandos egzaminų laikymą“ ) .

Pasiteirauti galima tel. 8 618 89675, 74 271, el. paštu gimnazija@gaudesius.lt

Skip to content