Menu Close

„Tūkstantmečio mokyklos II“

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

 

 

 

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.
Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.
Projekto aprašymas
Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).
Projekto veiklos:
1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.
Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: stiprina mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir gimnazijos vadovų kompetencijas, plečia ugdymo veiklų įvairovę mokiniams, tobulindama gimnazijos veiklą keturiose srityse kuria naują arba modernizuoja infrastruktūrą: STEAM technologijų centrą, biologijos kabinetą, aprūpina šiuos kabinetus šiuolaikine įranga ir mokymo priemonėmis. Mokiniai turės galimybę ugdytis savo kompetencijas, planuoti savo karjerą naudodamiesi Spotiself karjeros ugdymo programa. Mokytojai ir gimnazijos vadovai tobulins lyderystės, integruoto turinio kūrimo kompetencijas per praktinius mokymus. STEAM dalykų mokytojai mokysis tinkamai ir veiksmingai įveiklinti sukurtas naujas ugdymo erdves. Mokytojai ir gimnazijos vadovai dalinsis gerąja patirtimi su kitų rajono mokyklų pedagogais, organizuos tam skirtus bendrus renginius.
Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).
Siekiami rezultatai
1) Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
2) Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
3) Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
4) Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
5) Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų;
6) Plėtojama tinklaveika tarp rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir kitų socialinių partnerių;
7) Padidės neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių skaičius.

Skip to content