Menu Close

Projekto ,,Lyderių laikas 3“ Šilalės r. savivaldybės kūrybinės komandos stažuotė Lenkijoje ir Čekijoje

Lapkričio 17–23 dienomis projekto ,,Lyderių laikas 3” Šilalės rajono savivaldybės kūrybinės komandos vadovė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė ir nariai: Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius Arūnas Aleksandravičius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danė Šiaudvytienė, Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktorė Daiva Rudminienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Petrauskienė, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorius Virginijus Andrijauskas, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktorė Loreta Pociuvienė, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktorius Juozas Žymančius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Rimkutė, Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktorius Valdas Urniežius – dalyvavo stažuotėje ,,Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“ Lenkijos ir Čekijos mokyklose.
Pirmąją stažuotės dieną aplankėme Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinę mokyklą, Punsko vaikų darželį, Punsko licėjų. Direktorius Jonas Vydra pristatė mokyklą bei Lenkijos švietimo sistemą. Mus sužavėjo šiose mokyklose puoselėjama lietuvybės dvasia, kuriamas pilietiškumas ir bendruomeniškumas. Ugdymo įstaigose švenčiamos visos Lietuvos valstybinės šventės, jose gausiai dalyvauja ne tik tėvai, bet ir seneliai. Mokyklos glaudžiai bendradarbiauja su Punsko kultūros centru, kuriame vyksta ir dalis popamokinės veiklos renginių.
Kitą dieną vykome į Varšuvos ,,Jakuba Jasinskiego“ LXXII licėjų. Tai viena geriausių Varšuvos mokyklų, nes šios mokyklos mokiniai pasiekia geriausių rezultatų. Siekdami išskirtinumo ir įvairovės, licėjaus pedagogai rašo daug projektų, kuriuos finansuoja savivaldybė. Organizuojamas profiliuotas mokymas, kuris skirstomas į 4 kryptis: humanitarinė, bendroji (europinės klasės), saugumo ir gynybos, ypatingų gebėjimų (būsimieji mokslininkai). Licėjaus direktorė akcentavo, kad šios ugdymo įstaigos tikslas nėra paruošti mokinius tam tikrai profesijai, svarbu, kad mokinys atrastų ir suvoktų savo gebėjimus. Pamokose atsisakoma tradicinio pamokos modelio, paskaitų formos. Mokytojai naudoja aktyviuosius mokymosi metodus, grupinį darbą. Mokytojas – moderatorius, o ne informacijos perteikėjas. Laikomasi mokymosi visą gyvenimą nuostatos, todėl mokytojai nuolat tobulėja dalyvaudami seminaruose, mokydamiesi vieni iš kitų. Per visas pamokas ugdomos mokinių bendrosios kompetencijos: iniciatyvumo, bendradarbiavimo, viešojo kalbėjimo, informacinio raštingumo. Tai vienintelė mokykla, vykdanti pirmosios pagalbos teikimo programą bei turinti 150 paruoštų mokinių – gelbėtojų. Mokiniai – gelbėtojai budi mokykloje, teikia pirminę pagalbą, kol atvyks profesionali pagalba. Ši mokykla netgi turi greitosios pagalbos automobilį.
Išskirtinį įspūdį paliko apsilankymas Londynska pagrindinėje mokykloje. Tai viena iš geriausių Čekijos pagrindinių mokyklų. Atvykus į šią mokyklą, mus pasitiko charizmatiškas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuris kartu su mokinėmis papasakojo apie mokyklų sistemą Čekijoje bei apie šios mokyklos išskirtinumą.
Čekijos mokyklose mokinių pasiekimai vertinami penkiabale sistema. Vienetas – aukščiausias įvertinimas. Trimis balais vertinamas ir mokinių elgesys. Čekijoje gerbiama mokytojo profesija : per metus paruošiama apie 3000 pedagogų. Mokyklose dirba apie 30 proc. mokytojų vyrų.
Anot pedagogo, pagrindinis šios mokyklos ugdymo tikslas – suteikti visų dalykų pagrindus. Nuo 1992 metų šioje mokykloje įvestas integruotas mokymas, pavyzdžiui, matematika-fizika, istorija-geografija ir t.t. Organizuojamas patyriminis mokymasis, suteikiantis pamokoms gyvumo, skatinantis mokinius mokytis. Čia svarbiausia yra sudominti ir motyvuoti vaikus. Šioje mokykloje sukurti mokinių vertinimo laipteliai, aiškiai apibrėžiantys, ką reiškia kiekvienas laiptelis, leidžiantis mokiniams įsivertinti save, augti pagal individualius gebėjimus, nestresuoti dėl pažymio.
Mokyklos atstovai teigia, kad mokymosi motyvacijos stokos problema jiems neaktuali, nes ugdymo procesas patrauklus, šiuolaikiškas, įtraukiantis ir skatinantis mokytis. Pakalbinti mokiniai patvirtino, kad mokytis jiems įdomu, mokykloje jaučiasi saugūs, nepatiria įtampos dėl blogo pažymio, puikiai sutaria su mokytojais. Įvairios prevencinės programos šioje mokykloje organizuojamos po pamokų kartu su klasės auklėtoju.
Čekijos Karlovy Vary mieste vykome į Paštovny pagrindinę mokyklą.
Mokyklos devizas – visi laimingi. Mokyklos direktoriaus teigimu, sėkmingo darbo paslaptis yra susitarimai, palaikymas, pagarba ir rūpestis. Svarbiausia yra vaikų gerovė, o ne pažymiai. Susitikime dalyvavusi mokytoja patvirtino, kad malonu eiti į darbą, nes čia tvyro gera atmosfera. Mokytojai įsitikinę , kad kiekvienas vaikas yra vertas sėkmės.
Prahos Postupicka gimnazijoje mus pasitiko direktorius Jozef Tomek. Čia pajutome griežtą akademinę atmosferą. Ši gimnazija labai populiari, ją renkasi gabiausi mokiniai. Mokykloje išvystyta informacinė sistema, sudaryti virtualūs pamokų tvarkaraščiai, veikia gimnazijos TV kanalas, per kurį demonstruojami mokinių kūrybiniai darbai, transliuojami pokalbiai su mokiniais ir mokytojais. Baigiamųjų klasių mokiniai laiko du arba tris privalomus valstybinius egzaminus ir, mokyklos nuožiūra, pasirenkamuosius egzaminus. Pirmus dvejus metus, t. y. 9-10 klasėse, mokomasi pagal specifinį ugdymo planą, o kitus dvejus metus labiau orientuojamasi į mokinio ateities planus, todėl mokiniai atlieka daugiau projektinių darbų. Beje, šioje mokykloje laikomasi nuomonės, kad mokinių pasiekimai, savijauta priklauso nuo mokytojo ir jo profesionalumo. Todėl daug dėmesio skiriama mokytojų skatinimui: įrengta poilsio erdvė, teikiamos lengvatos maitinimui.
Stažuotė buvo naudinga, prasminga ir įkvepianti. Jos metu pristatyta švietimo įstaigų patirtis, kuri siejasi su mūsų rajone vykdomo pokyčio projekto išsikeltu tikslu. Reflektuodami grupėse su Lenkijos, Čekijos kolegomis ir su stažuotės dalyviais iš įvairių Lietuvos savivaldybių, pasitvirtinome, kad esame daug kuo panašūs ir tuo pačiu skirtingi. Visose lankytose mokyklose pastebėjome, kad svarbu išmokyti mokinius mokytis, akcentuojant, kaip įgytas žinias pritaikyti praktiškai, dirbti komandoje. Esminis dalykas – nuolatinis mokymasis, pozityvių santykių bendruomenėse kūrimas ir puoselėjimas.
Pastebėjome, kad visas ugdymo procesas grindžiamas susitarimais, glaudžiu mokyklų bendradarbiavimu su švietimo centrais ir savivaldybėmis, geranoriškais steigėjo, mokyklos vadovo, mokytojo, mokinio ir tėvų santykiais.
,,Mąstykime globaliai, veikime lokaliai“, – su šia mintimi grįžome į savo švietimo įstaigas.

Projekto „Lyderių laikas 3“ Šilalės rajono savivaldybės
kūrybinės komandos informacija

Skip to content